byrzmno

Trabs trabo dicitur eyn balck byrzmno ca 1500 WokLub 139v

Wyraz hasłowy (Bierwno) Hasło konkordancji Trabs
Wyraz(y) w transliteracji byrzmno Podstawa glosowania trabs
Język wyrazu obcego łaciński
5500

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 139
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Bierwno) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Birzmno
Forma (w transkrypcji) birzmno
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 3.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 3.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.