schaczovacz

Taxare schetzen schaczovacz albo czenycz ca 1500 WokLub 135r

Wyraz hasłowy Szacować Hasło konkordancji Taxare
Wyraz(y) w transliteracji schaczovacz Podstawa glosowania taxare
Język wyrazu obcego łaciński
5539

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 36-37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szacować (czasownik)
Forma (w transkrypcji) szacować
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 105.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 105.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.