podlvg

Tenor [[obmya]] obmavyanye Inde dicimus: Tenore presencium obmavyanym nynyeschych lystow vel podlvg vylozenya nynyeyschych lystow ca 1500 WokLub 136r

Wyraz hasłowy Podług Hasło konkordancji Tenor
Wyraz(y) w transliteracji podlvg Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
5553
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Pierwszą glosę polską poprzedza skreślony fragment wyrazu [[obmya]]; fragment vel podlvg vylozenya nynyeyschych lystow dopisany ciemniejszym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 136
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podług (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) podług
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 70.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 70.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.