nynyeyschych

Tenor [[obmya]] obmavyanye Inde dicimus: Tenore presencium obmavyanym nynyeschych lystow vel podlvg vylozenya nynyeyschych lystow ca 1500 WokLub 136r

Wyraz hasłowy Niniejszy Hasło konkordancji Tenor
Wyraz(y) w transliteracji nynyeyschych Podstawa glosowania presencium
Język wyrazu obcego łaciński
5559
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Pierwszą glosę polską poprzedza skreślony fragment wyrazu [[obmya]]; fragment vel podlvg vylozenya nynyeyschych lystow dopisany ciemniejszym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 136
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niniejszy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) niniejszych
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba mnoga
Przypadek dopełniacz
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi Możliwa też lekcja nyniejszych

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.