mvrarska

Trulla est instrumentum lapicide eyn kell oder eyn druffel kyellą mvrarska vel korzkyew ca 1500 WokLub 141v

Wyraz hasłowy Murarski Hasło konkordancji Trulla
Wyraz(y) w transliteracji mvrarska Podstawa glosowania Trulla
Język wyrazu obcego łaciński
5577
Komentarz paleograficzny Wyraz kyellą zapisany innym atramentem niż mvrarska vel korzkyew.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 141
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 18-19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Murarski (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) murarska
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 47.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 47.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.