rayczą

Consul ein ratman a verbo consulo (...) rayczą ca 1500 WokLub 33r

Wyraz hasłowy (Radca) Hasło konkordancji Consul
Wyraz(y) w transliteracji rayczą Podstawa glosowania consul
Język wyrazu obcego łaciński
5581

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 33
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Radca) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Rajca
Forma (w transkrypcji) rajca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 84.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 84.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.