poprag

Subligale (pro subligar) podvyaząnye konyeve vel poprag cingula idem ca 1500 WokLub 132r

Wyraz hasłowy (Popręg) Hasło konkordancji Subligar
Wyraz(y) w transliteracji poprag Podstawa glosowania subligale, cingula
Język wyrazu obcego łaciński
5594
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2-3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Popręg) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Poprąg
Forma (w transkrypcji) poprąg
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 73.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 73.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.