czepy

Tribulus est oszeth <tribu>lum czepy <tribu>la quoque vyerczyoch ca 1500 WokLub 140v

Wyraz hasłowy Cepy Hasło konkordancji Tribulum
Wyraz(y) w transliteracji czepy Podstawa glosowania <tribu>lum
Język wyrazu obcego łaciński
5699
Komentarz paleograficzny Hasło i glosa dopisane ręcznie.
Nad tekstem notatki zapisane znaki ˇ ˉ zapewne wskazówki dotyczące akcentowania (?).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 140
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cepy (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cepy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 7.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.