pothczesche

Subpincerna pothczesche ca 1500 WokLub 132r

Wyraz hasłowy (Podczaszy) Hasło konkordancji Subpincerna
Wyraz(y) w transliteracji pothczesche Podstawa glosowania subpincerna
Język wyrazu obcego łaciński
5707
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Por. dopisek glosatora Subpincerna pothczeschy na g. marg. k. 132v (inną ręką).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Podczaszy) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Podczesze
Forma (w transkrypcji) podczesze
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 69.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 69.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.