pothstolye

Subdapifer pothstolye ca 1500 WokLub 132r

Wyraz hasłowy (Podstoli) Hasło konkordancji Subdapifer
Wyraz(y) w transliteracji pothstolye Podstawa glosowania subdapifer
Język wyrazu obcego łaciński
5709
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Por. glosy na k. 37r: glosa pothstole jako odpowiednik wyrazu dapifer przekreślona, a po niej inną ręką (tym samym, ciemniejszym atramentem, co skreślenie) dopisana nowa glosa stolnyk, dodatkowe hasło łac. i powtórzona pierwotna glosa w nieco innej pisowni.
Skreślenie i poprawiony zapis tym samym atramentem, co glosa na d. marg. k. 132r.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Podstoli) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Podstole
Forma (w transkrypcji) podstole
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 71.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 71.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.