przyedmyescząnyn

Suburbanus est ille qui moratur in suburbio przyedmyescząnyn ca 1500 WokLub 132v

Wyraz hasłowy Przedmieszczanin Hasło konkordancji Suburbanus
Wyraz(y) w transliteracji przyedmyescząnyn Podstawa glosowania suburbanus
Język wyrazu obcego łaciński
5725

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 25-26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przedmieszczanin (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przedmieszczanin
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 79.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 79.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.