garsczyel

*Cratea garsczyel ca 1500 WokLub 35r

Wyraz hasłowy (Gardziel) Hasło konkordancji
Wyraz(y) w transliteracji garsczyel Podstawa glosowania cratea
Język wyrazu obcego łaciński
5745
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Może błędnie cratea zam. cratera.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 35
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Gardziel) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Garściel
Forma (w transkrypcji) garściel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 18.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 18.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.