Slothovsty

Crisostomus est aliquis habens aureum os quantum ad doctrinam aliorium vt Johannes Crisostomus Slothovsty Yan ca 1500 WokLub 35v

Wyraz hasłowy Złotousty Hasło konkordancji Chrysostomus
Wyraz(y) w transliteracji Slothovsty Podstawa glosowania Crisostomus
Język wyrazu obcego łaciński
5852

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 35
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 19-20

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 135.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 135.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.