pasdzyorko

Ingerere podvsczycz vel wklądącz szya vnde vlg. dicitur ingeris te velut festuca in anum id est in posteriora wmykasch szya yąkoby pasdzyorko w rzycz ca 1500 WokLub 67r

Wyraz hasłowy Paździorko Hasło konkordancji Ingerere
Wyraz(y) w transliteracji pasdzyorko Podstawa glosowania festuca
Język wyrazu obcego łaciński
5862
Komentarz paleograficzny Cały tekst dopisany przez glosatora (rozpoczęty na g marg kończy się na p marg).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 67
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 7-8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Paździorko (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) paździorko
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 63.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 63.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.