nad

Vltra modum nad [[zvyaczy]] zvyczay ca 1500 WokLub 147r

Wyraz hasłowy Nad Hasło konkordancji Ultra modum
Wyraz(y) w transliteracji nad Podstawa glosowania vltra
Język wyrazu obcego łaciński
5923
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Fragment wyrazu polskiego [[zvyaczy]] skreślony przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nad (przyimek)
Forma (w transkrypcji) nad
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek biernik
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 48.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 48.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.