gvsz

Vmbo (…) ein buckeler paveza albo tharczą vel na tharczy gvsz ca 1500 WokLub 147r

Wyraz hasłowy Guz Hasło konkordancji Umbo
Wyraz(y) w transliteracji gvsz Podstawa glosowania vmbo
Język wyrazu obcego łaciński
5944
Komentarz paleograficzny Glosy paveza albo tharczą zapisane innym atramentem niż vel na tharczy gvsz; w wyrazie tharczą litera r nadpisana pomiędzy a a c

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Guz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) guz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 21.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 21.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.