pomsty

Nullum opus malum est impunitum przes pomsty ca 1500 WokLub 67v

Wyraz hasłowy Pomsta Hasło konkordancji Nullum opus malum
Wyraz(y) w transliteracji pomsty Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5948
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu; wyrazy opus i est są nadpisane.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 67
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pomsta (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pomsty
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 73.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 73.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.07.2024 r.