thrvczyna

Venenum vergiffte et dicitur a venio quia venenum receptum cito venit ad omnia membra yad vel thrvczyna ca 1500 WokLub 143v

Wyraz hasłowy Trucina Hasło konkordancji Venenum
Wyraz(y) w transliteracji thrvczyna Podstawa glosowania venenum
Język wyrazu obcego łaciński
5955

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 143
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 32-33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Trucina (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) trucina
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 112 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 112.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.