poprawkovąnye

Iurisditio id est iuris potestas super aliquem iudicandi poprawkovąnye prąvo orthel ca 1500 WokLub 71v

Wyraz hasłowy Poprawkowanie Hasło konkordancji Iurisdictio
Wyraz(y) w transliteracji poprawkovąnye Podstawa glosowania Iurisditio
Język wyrazu obcego łaciński
5974
Komentarz paleograficzny na l marg glosy: poprawkovąnye prąvo, na p marg: orthel

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 71
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poprawkowanie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poprawkowanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 73 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 73.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.