nyesromyeslyvy

Inuerecundus id est sine verecundia vnschemig nyesromyeslyvy ca 1500 WokLub 69r

Wyraz hasłowy Niesromieźliwy Hasło konkordancji Inverecundus
Wyraz(y) w transliteracji nyesromyeslyvy Podstawa glosowania inuerecundus
Język wyrazu obcego łaciński
5984

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 69
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niesromieźliwy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) niesromieźliwy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 51.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 51.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.