nyesgąnbyony

Irreprehensibilis vnuergrifflich oder vnstrefflich nyesgąnbyony ca 1500 WokLub 70v

Wyraz hasłowy (Niezhańbiony) Hasło konkordancji Irreprehensibilis
Wyraz(y) w transliteracji nyesgąnbyony Podstawa glosowania irreprehensibilis
Język wyrazu obcego łaciński
5985

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 70
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Niezhańbiony) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Niezgańbiony
Forma (w transkrypcji) niezgańbiony
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 51 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 51.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.