nagabacz

Irritare id est prouocare vnde in psalmis Irritat aduersarius nomen tuum etc. vel euacuare debilitare nagabacz albo drasznycz albo wnyvecz obroczycz ca 1500 WokLub 70v

Wyraz hasłowy Nagabać Hasło konkordancji Irritare
Wyraz(y) w transliteracji nagabacz Podstawa glosowania irritare, prouocare, euacuare, debilitare
Język wyrazu obcego łaciński
5986
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosy: nagabacz albo drasznycz, na p. marg. innym odcieniem atramentu: albo wnyvecz obroczycz; cytowany fragment biblijny to Psal 73, 10.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 70
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nagabać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) nagabać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 48.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 48.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.