pasnogecz

Vnguis ein finger nagel pasnogecz hominum; Vngula eyn klawe kopytho animalium ca 1500 WokLub 147v

Wyraz hasłowy (Paznokieć) Hasło konkordancji Unguis
Wyraz(y) w transliteracji pasnogecz Podstawa glosowania vnguis
Język wyrazu obcego łaciński
6007
Komentarz paleograficzny W tym samym wierszu drukowane dwa hasła. Fragment pasnogecz hominum zapisany na l. marg. przy haśle Vnguis, fragment kopytho animalium na p. marg. przy haśle Vngula.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Paznokieć) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Paznogieć
Forma (w transkrypcji) paznogieć
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 63.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 63.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.