gloszny

Vocalis eyn ader oder eyn rore sicut in collo gloszny ca 1500 WokLub 147v

Wyraz hasłowy Głośny Hasło konkordancji Vocalis
Wyraz(y) w transliteracji gloszny Podstawa glosowania vocalis
Język wyrazu obcego łaciński
6034

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Głośny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) głośny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 19.
Drukowane hasło Vocalis dotyczy rzeczownika, ale glosator podał polski odpowiednik homonimicznego przymiotnika.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 19.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.