ptąk

Volucris est auis eyn vogel quando est substantiuum ptąk sed quando est adiectiuum tunc idem est quod velox prąthky ca 1500 WokLub 147v

Wyraz hasłowy Ptak Hasło konkordancji Volucris
Wyraz(y) w transliteracji ptąk Podstawa glosowania volucris
Język wyrazu obcego łaciński
6074
Komentarz paleograficzny Na l marg w. 28 glosa ptąk, na p marg w. 29 glosa prąthky

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ptak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ptak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 83.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 83.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.