gązyczą

Clunis arszback lądzvye gązyczą ca 1500 WokLub 29r

Wyraz hasłowy Gęzica Hasło konkordancji Clunis
Wyraz(y) w transliteracji gązyczą Podstawa glosowania clunis
Język wyrazu obcego łaciński
6161
Komentarz paleograficzny Wydawca odczytał glosę w postaci gaczyczą, dlatego w Sstp wyraz znalazł się pod hasłem Gacica, ale cytat opatrzono komentarzem: "pro gąszycza leg. gęzica?".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 29
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gęzica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gęzica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 18 (pod hasłem Gacica).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 18.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.