przyrodny

Vterinus eyn halbbruder von der muter vterinus frater przyrodny brat ca 1500 WokLub 148v

Wyraz hasłowy Przyrodny Hasło konkordancji Uterinus
Wyraz(y) w transliteracji przyrodny Podstawa glosowania vterinus
Język wyrazu obcego łaciński
6194
Komentarz paleograficzny Fragment " vterinus frater przyrodny brat" dopisany przez glosatora; por. notatka łac. na g marg tej samej karty: "Item diferunt: gemini dicuntur qui simul ab vna utero descenderunt, vterini dicuntur qui vnam habuerunt matrem et diversos patres, germani dicuntur qui vnum patrem et vnam matrem habuerunt"

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 148
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przyrodny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) przyrodny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 82.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 82.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.