przyslvchą

Cum reuerencia que decuit yakosz tho przyslvchą ca 1500 WokLub 36r

Wyraz hasłowy Przysłuchać Hasło konkordancji Cum reverencia
Wyraz(y) w transliteracji przyslvchą Podstawa glosowania decuit
Język wyrazu obcego łaciński
6225
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przysłuchać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) przysłucha
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt dokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 82.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 82.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.