porozvmyecz

Innuere id est nutum facere vel signum vel dari intelligi bączycz albo porozvmyecz ca 1500 WokLub 67v

Wyraz hasłowy Porozumieć Hasło konkordancji Innuere
Wyraz(y) w transliteracji porozvmyecz Podstawa glosowania innuere, dari intelligi
Język wyrazu obcego łaciński
6254

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 67
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Porozumieć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) porozumieć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 74.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 74.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.