naygravacz s<ię>

Insultare est quadam cauillatione et derisione hostem deiicere vel insilire et de alterius iniuria gaudere naygravacz s<ię> albo naszmye<wać> szya ca 1500 WokLub 68r

Wyraz hasłowy Naigrawać się Hasło konkordancji Insultare
Wyraz(y) w transliteracji naygravacz s<ię> Podstawa glosowania insultare
Język wyrazu obcego łaciński
6256

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 68
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Naigrawać się (czasownik)
Forma (w transkrypcji) naigrawać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Się (zaimek zwrotny)
Forma (w transkrypcji) s<ię>
Część mowy zaimek zwrotny
Fleksem się
Nosowość nosowa
Zapis nietypowy fragment
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona zwrotna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 48 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 48.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.