lyczacz

Inclusiue computando a data presencium lato pyrzve y poslednye lyczacz od vydanya thego tho lysthą ca 1500 WokLub 65r

Wyraz hasłowy Liczyć Hasło konkordancji Inclusive computando a data presencium
Wyraz(y) w transliteracji lyczacz Podstawa glosowania Inclusiue, computando
Język wyrazu obcego łaciński
6263
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 65
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Liczyć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) licząc
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przysł. czynny cz. ter.
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ przysłówkowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 38.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 38.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.