czyszczicz

Erugenator qui preparat gladios inde erugino (...) vlg. myecze czyszczicz 1442 WokRacz 101r

Wyraz hasłowy Czyścić Hasło konkordancji Aerugino
Wyraz(y) w transliteracji czyszczicz Podstawa glosowania erugino
Język wyrazu obcego łaciński
6298
Komentarz paleograficzny Te dwa wyrazy zapisane są łącznie, co dość często zdarza się w tym rękopisie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czyścić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) czyścić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.