flaky

Tripe flaky *varzona y ssyekane yantrznyce XV p. post. WokPet II 10

Wyraz hasłowy Flaki Hasło konkordancji Tripe
Wyraz(y) w transliteracji flaky Podstawa glosowania tripe
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Według wydawcy glosa zapisana starszą ręką na górnym marginesie.
Prawdopodobnie błąd kopisty albo błędne odczytanie wydawcy warzona zamiast warzone lub warzony, por. ssyekane 'siekane'.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Flaki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) flaki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 10 pod hasłem Flak.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.