dzvyarstw<o>

Sabarra dzvyarstw<o> XV p. post. WokPet II 9

Wyraz hasłowy (Dziarstwo) Hasło konkordancji Saburra
Wyraz(y) w transliteracji dzvyarstw<o> Podstawa glosowania sabarra
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Dziarstwo) (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dzvyarstw<o>
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba
Przypadek
Rodzaj
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 9 pod hasłem Dźwiarstwo.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.