dzedzyczne

Hereditorium dzedzyczne myenye 1442 WokRacz 119r

Wyraz hasłowy Dziedziczny Hasło konkordancji Hereditorium
Wyraz(y) w transliteracji dzedzyczne Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
6359
Komentarz paleograficzny Łączny zapis glosy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 119
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziedziczny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) dziedziczne
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.