kolko

Lix (...) rotunditas ferri vnde texitur lorica proprie panczerzewe kolko 1442 WokRacz 136v

Wyraz hasłowy Kółko Hasło konkordancji Lix
Wyraz(y) w transliteracji kolko Podstawa glosowania lix
Język wyrazu obcego łaciński
6384
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 136
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 44

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kółko (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kołko
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.