throsky

Ipobasis throsky circa viscera ca 1500 WokLub 70r

Wyraz hasłowy Troszki Hasło konkordancji Hypobasis
Wyraz(y) w transliteracji throsky Podstawa glosowania ipobasis
Język wyrazu obcego łaciński
6505
Komentarz paleograficzny Hasło łacińskie i odpowiednik polski dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 70
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Troszki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) troszki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 112 (pod hasłem Troska).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 112.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.