dlawycz

*Knütherth gnyeszcz dlawycz ca 1500 WokLub 31v

Wyraz hasłowy Dławić Hasło konkordancji *Knütherth
Wyraz(y) w transliteracji dlawycz Podstawa glosowania *knütherth
Język wyrazu obcego niemiecki
6521
Komentarz paleograficzny Zapiska jest położona bezpośrednio nad drukowanym hasłem Concha ein muschel oder schneckenhaush (w. 1), przy czym glosy polskie są połączone dwiema kreseczkami z wyrazem muschel. Być może glosator, nie znając znaczenia wyrazu hasłowego concha, próbował je odtworzyć na podstawie definicji i skojarzył niemiecki odpowiednik tego rzeczownika (muschel ‘muszla’) z czasownikiem müschen czy meischen (‘ściskać, zgniatać, miażdżyć’), co tłumaczyłoby zapis *knütherth jako zniekształconą formę czasownika knutschen, (‘ściskać, zgniatać’).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 31
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 5-6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dławić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) dławić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 12.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.