kąp<h>ąry

Scorpio est instrumentum militare quod nunc wlgus balistam vocat quasi similitudinem scorpionis habens kąp<h>ąry ca 1500 WokLub 121v

Wyraz hasłowy Kafary Hasło konkordancji Scorpio
Wyraz(y) w transliteracji kąp<h>ąry Podstawa glosowania scorpio
Język wyrazu obcego łaciński
6526
Komentarz paleograficzny Notatka wraz z glosą polską zapisana na marginesie obok drukowanego hasła: Scorpio est genus duplicis flagelli vel magni fustes vel quoddam animal venenosum vel sagitta venenata vel signum in celo; versus: scorpius est signum vermisque sagitta flagellum.

Wydawca umieścił cytowane poświadczenie pod hasłem Kapary, opatrując je następującym komentarzem "oczywisty błąd, polegający na fałszywem odczytaniu zepsutej w rękopisie glosy polskiej".
Pisząc o "rękopisie", B. Erzepki ma zapewne na myśli jeden z tekstów źródłowych, z których korzystał glosator dopisujący w inkunabule nowe hasła łac. z objaśnieniami i odpowiednikami polskimi.

Najprawdopodobniej glosator miał na myśli kafary, a nie kapary, stąd proponowane uzupełnienie kap<h>ąry.
Por. SXVI: Kafar ‘machina oblężnicza poruszana za pomocą kołowrotu’.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 121
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kafary (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kafary
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 27 (pod hasłem Kapary).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 27.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.