pothrzasznyoną

Coagulatam nąthloczona coagitatam pothrzasznyoną
ca 1500 WokLub 29

Wyraz hasłowy Potrząsnąć Hasło konkordancji Coagitare
Wyraz(y) w transliteracji pothrzasznyoną Podstawa glosowania coagitatam
Język wyrazu obcego łaciński
6534
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 29
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Potrząsnąć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) potrzęśnioną
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek biernik
Rodzaj żeński
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 75.
W Sstp hasło: Potrząść, Potrząsnąć.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.