*potbrodcz

Mentum *potbrodcz XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Podbródek Hasło konkordancji Mentum
Wyraz(y) w transliteracji *potbrodcz Podstawa glosowania mentum
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisownia kopisty wskazuje na jego niemieckie pochodzenie. Np. głoskę k na końcu wyrazu zapisuje za pomocą cz. Możliwe jest zatem odczytanie podbrod<e>k.
Por. WokRacz 143v i inne.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podbródek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podbrodek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.