helm

Xista vlg. signum super helm XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy Hełm Hasło konkordancji Crista
Wyraz(y) w transliteracji helm Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer PUSTE ŚWIADOMIE
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hełm (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hełm
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.

Nie ma całkowitej pewności, czy helm to glosa niemiecka, czy polska, ale można ją potraktować jako polski fragment wtrącony w treść łacińskiego objaśnienia wyrazu hasłowego. Por. WokRacz (200r): Xypa est signum galee (k. 200r).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.