*lucz

Porrum *lucz XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Łuk Hasło konkordancji Porrum
Wyraz(y) w transliteracji *lucz Podstawa glosowania porrum
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisownia kopisty wskazuje na jego niemieckie pochodzenie. Np. głoskę k w wygłosie zapisuje niekiedy za pomocą cz. Glosę należy zatem transkrybować łuk.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łuk (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łuk
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.