*pu<ś>czitz

Quitare quitowacz vel proszno *pu<ś>czitz XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy Puścić Hasło konkordancji Quitto
Wyraz(y) w transliteracji *pu<ś>czitz Podstawa glosowania quitare
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty albo błędne odczytanie wydawcy puczitz zamiast pusczicz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Puścić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) puścić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.