*czyem

Umbra *czyem XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy 1. Cień Hasło konkordancji Umbra
Wyraz(y) w transliteracji *czyem Podstawa glosowania umbra
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty albo błędne odczytanie wydawcy czyem zamiast czyen.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 1. Cień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.07.2024 r.