othczyacz

Abscindere est ab vno in aliud scindere othczyacz othsczepycz ca 1500 WokLub 2r

Wyraz hasłowy (Odciąć) Hasło konkordancji Abscindere
Wyraz(y) w transliteracji othczyacz Podstawa glosowania abscindere
Język wyrazu obcego łaciński
801
Komentarz paleograficzny Glosa othczyacz zapisana innym atramentem niż othsczepycz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 2
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odciąć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otciąć
Forma (w transkrypcji) otciąć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 55.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.