modlycz szyą

Orare modlycz szyą ca 1500 WokLub 93r

Wyraz hasłowy Modlić się Hasło konkordancji Orare
Wyraz(y) w transliteracji modlycz szyą Podstawa glosowania orare
Język wyrazu obcego łaciński
817
Komentarz paleograficzny Hasło „Orare betten” drukowane w pierwszym wierszu tej samej karty, ale ponieważ miejsce powyżej niego zostało wcześniej zajęte zapiskami innym atramentem, glosator przepisał łaciński wyraz hasłowy w prawym górnym rogu karty i uzupełnił polskim tłumaczeniem.
Ostatnia litera w modlycz ścieśniona i niewyraźna.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 93
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Modlić się (czasownik)
Forma (w transkrypcji) modlić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Się (zaimek zwrotny)
Forma (w transkrypcji) się
Część mowy zaimek zwrotny
Fleksem się
Nosowość nosowa
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona zwrotna

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 46.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.