poklady

Exequie (...) begencknysse der totten officia mortuorum zalomsche albo poklady albo pogrzeby ca 1500 WokLub 48r

Wyraz hasłowy Pokład Hasło konkordancji Exequie
Wyraz(y) w transliteracji poklady Podstawa glosowania exequie
Język wyrazu obcego łaciński
829
Komentarz paleograficzny Glosy zalomsche albo poklady zapisane innym atramentem niż albo pogrzeby.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pokład (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pokłady
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 72.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 72.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.