rosvyazacz

Absoluere (...) enpinden rosrzeschycz vel rosvyazacz ca 1500 WokLub 2r

Wyraz hasłowy (Rozwiązać) Hasło konkordancji Absolvere
Wyraz(y) w transliteracji rosvyazacz Podstawa glosowania absoluere
Język wyrazu obcego łaciński
845
Komentarz paleograficzny Glosa rosrzeschycz zapisana innym atramentem niż fragment vel rosvyazacz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 2
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Rozwiązać) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Rozwięzać
Forma (w transkrypcji) rozwięzać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 87.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 87.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.