roszvyazany

Absolutus (...) ab absoluo enpunden rosrzeschony vel roszvyazany ca 1500 WokLub 2r

Wyraz hasłowy (Rozwiązać) Hasło konkordancji Absolutus
Wyraz(y) w transliteracji roszvyazany Podstawa glosowania absolutus
Język wyrazu obcego łaciński
847
Komentarz paleograficzny Glosa rosrzeschony zapisana innym atramentem niż fragment vel roszvyazany.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 2
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 33-34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Rozwiązać) (czasownik)
Forma (w transkrypcji) rozwiązany
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 87.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 87.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.